Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Környezetvédelmi termékdíj-feltüntetési kötelezettség számlázáskor

2012.03.08
 

2012. január 1-től jelentősen változott a környezetvédelmi termékdíjas szabályozás. Az ezekkel kapcsolatos alapvető változások – a teljesség igénye nélkül – az alábbiakban foglalhatók össze:

Jogszabályi háttér:

-        a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi. LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.)

-        a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. kormányrendelet (a továbbiakban: vhr.)

-        az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)

-        a közigazgatási hatósági ügyben a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi. CXL. törvény ( a továbbiakban: Ket.)

Kötelezetti kör:

A Ktdt. 3. § (1) bekezdése értelmében az általános szabályok szerint termékdíjköteles termék forgalomba hozatala vagy saját célú felhasználása esetén környezetvédelmi termékdíj fizetésre kötelezett:

a)      a termékdíjköteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy első saját célú felhasználója,

b)      belföldi előállítású egyéb kőolajtermék és reklámhordozó papír esetében az első belföldi forgalomba hozó első vevője, vagy saját célú felhasználója, vagy

c)      bérgyártás esetén a termékdíjköteles termék bérgyártatója.

A Ktdt. és a vhr egyes különös rendelkezései további kötelezetteket is meghatároznak. Ennek megfelelően kötelezett:

a)      A számlán átvállaló. Számla alapján a belföldi előállítású egyéb kőolajtermék első belföldi forgalomba hozója vállalhat át a kötelezettől. A számlás átvállalás esetén a számlán „az egyéb kőolajtermék vevője nem termékdíj-kötelezett, a bruttó árból ......... Ft termékdíj átvállalásra került” szövegű záradékot kell feltüntetni. A jogszabályban előírt követelmény nem, vagy hibás teljesítése esetén a termékdíj-kötelezettség nem száll át az átvállalóra. Hibás a teljesítés, ha az átvállalás nem a kötelezettől történt, a záradékszöveg nem kerül a számlán feltüntetésre vagy a termékdíj nem a hatályos díjtétellel került kiszámításra. Nem minősül a követelmény hibás teljesítésének a betűhiba.

b)      A szerződéses átvállaló. Az eredeti kötelezettől szerződés alapján átvállalja a termékdíj kötelezettséget:

-       az első belföldi vevő, ha a kötelezettől megvásárolt termékdíjköteles termék legalább 60%-át külföldre értékesíti,

-       a bérgyártó,

-       a termelői szerveződésen keresztül forgalomba hozott termékdíjköteles termék esetén a termelői szerveződés, vagy

-       a csomagolószer első belföldi vevője, ha csomagolást hoz létre a csomagolószerből,

-       csomagolóanyag esetében az azt csomagolóeszköz előállítására felhasználó első belföldi vevő.

A szerződéses átvállaló csak a Ptk. 685.§ c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet lehet! Az átvállalási szerződésnek tartalmaznia kell:

-       a felek nevét, VPID számát,

-       a termékdíjköteles termék megnevezését, vámtarifaszámát, KT, CsK kódját,

-       az átvállalás időszakának, illetve kezdő időpontjának meghatározását,

-       az átvállalás jogcímét.

Az átvállalási szerződés érvényességéhez, ideértve annak módosítását is, a vámhatósághoz történő bejelentése szükséges. A bejelentést az átvállaló a szerződés kezdő, vagy módosítási időpontjától, megszűnés esetén annak megszűnésétől számított 15 napon belül teszi meg. Az átvállalási szerződés bejelentésekor az aláírt szerződéseket nem kell megküldeni az illetékes igazgatóságnak.

c)      Aki a csomagolószerre, illetve egyéb csomagolószere a Ktdt. 3.§ (6) bekezdésében, vagy a reklámpapírra a Ktdt.27/A.§-ában meghatározott nyilatkozatát megszegte. 

Fentiek alapján bejelentés benyújtására kötelezett:

a)      az általános szabályok szerinti kötelezett,

b)      a számlán átvállaló,

c)      a szerződésben átvállaló,

d)     a nyilatkozó, ha a nyilatkozatában foglaltakat megszegi, ezen felül

e)      illetve a megfizetett termékdíjat visszaigénylő.

A bejelentést a KT12BEJKE nyomtatványcsomag benyújtásával kell megtenni. Határidők:

a)      Az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett 2012-ben január 15-ig bejelentést tesz a vámhatóságnál. A 2012. január 15-i határidő elmulasztása jogvesztő.

b)      A további kötelezettek a bejelentést 2012. április 20-ig teljesítik.

Azon kötelezetteknek is be kell újra jelentkezni, akik ezt már a korábbi években már megtették és azóta sem változott a tevékenységi körük. A rájuk vonatkozó bejelentkezési határidő szintén 2012. április 20. Ezt követően amennyiben a termékdíj-kötelezettségre kiható bármilyen változás áll be, azt a kötelezett, annak bekövetkeztét követő 15 napon belül köteles bejelenteni. A KT12BEJKE nyomtatványcsomag elektronikusan kitöltve, 2012. évben papír alapon és elektronikus úton is benyújtható. Az elektronikusan beküldhető nyomtatványok alkalmazhatóságáról bővebben a http://nav.gov.hu internetes oldalon tájékozódhatnak.

Termékdíj köteles termékek:

A Ktdt. 1. § (3) bekezdése alkalmazásában a termékdíjköteles termék:

a)      a gumiabroncs;

b)      a csomagolóeszköz, az egyéb csomagolószer (a továbbiakban együtt: csomagolószer);

c)      az egyéb kőolajtermék;

d)     az akkumulátor;

e)      a reklámhordozó papír;

f)       az elektromos, elektronikai berendezés.

A csomagolószerek kivételével a termékdíjköteles termékek vámtarifaszámok alá osztályozott körét a 2010. január 1-jén hatályos Kombinált Nomenklatúra szerint a Ktdt. 1. melléklete, míg a csomagolószerek vámtarifaszámait a vhr. 1. melléklete határozza meg.

Termékdíj kötelezettséget keletkeztet:

A környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettség a termékdíjköteles termék forgalomba hozatala vagy saját célú felhasználása esetén keletkezik.

Forgalomba hozatalnak minősül a termékdíjköteles termék tulajdonjogának első belföldi ingyenes vagy visszterhes átruházása, ideértve a más termék tartozékaként vagy alkotórészeként való átruházást, továbbá a csomagolószer csomagolás részekénti átruházását,

Saját célú felhasználásnak minősül a termékdíjköteles termék, ideértve más termék tartozékaként vagy alkotórészeként, továbbá a csomagolószer esetében a csomagolás részeként:

a)      a kötelezett saját vagy alkalmazottja magánszükséglete kielégítésére való felhasználása;

b)      a számvitelről szóló törvényben meghatározott

-       alapkutatás,

-       alkalmazott kutatás,

-       kísérleti fejlesztés,

-       beruházás,

-       felújítás,

-       karbantartás keretében való felhasználása;

c)      megsemmisítése, alaktalanítása, elfogyasztása;

d)     minden más, az a)–c) pontokban nem említett használata, ami nem a számvitelről szóló törvényben meghatározott saját termelésű készlet létrehozását eredményezi;

e)      külföldi előállítású csomagolás esetén a csomagolószer saját célú felhasználásának minősül a csomagolás elválasztása a terméktől;

f)       a kötelezett jogutód nélküli megszűnése esetében az olyan termékdíjköteles termék tulajdonban tartása, amelyre a termékdíj nem került megfizetésre, ha a kötelezett

-       felszámolás esetén a felszámolási zárómérleg fordulónapján,

-       végelszámolás esetén a végelszámolást lezáró beszámoló fordulónapján, vagy

-       a kötelezett felszámolás vagy végelszámolás nélküli megszűnése esetén a megszűnés időpontjában

g)      a termékdíjköteles termék mennyiségében bekövetkezett, a termékdíjköteles termék tömegében kifejezett 0,5%-ot meghaladó hiány;

h)      a termékdíjköteles termék megsemmisülése, elháríthatatlan külső okból bekövetkezett megsemmisülés kivételével.

Nem keletkeztet termékdíj kötelezettséget:

a)      Áfa adóraktárba betárolás, adóraktáron belüli értékesítés.

b)      Vámjogi szabadforgalomban nem lévő termék értékesítése.

c)      Termékdíjköteles termék külföldre történő értékesítése.

d)     Természetes személy esetén a termékdíjköteles termék személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségű saját célú felhasználása.

e)      Ha természetes személy nem gazdasági tevékenység keretében hoz forgalomba.

Nyilatkozattételi lehetőség:

A csomagolószer termékdíját nem kell megfizetni, ha – e törvény végrehajtási rendeletében meghatározottak szerint – nyilatkozik a kötelezett első vevője (a továbbiakban: nyilatkozó) arról, hogy

a)      a csomagolószert csomagolás előállítására használja fel és a 15. § (4) bekezdés szerinti termékdíjátalány fizetésére jogosult, vagy

b)      a csomagolószert csomagolás előállítására a 27. § (2) bekezdése feltételeinek megfelelő újrahasználható csomagolóeszközként használja fel, vagy

c)      az egyéb csomagolószert, mint annak végfelhasználója nem csomagolás előállítására használja fel.

A nyilatkozó kötelezettnek minősül, ha a nyilatkozatával ellentétesen jár el. Amennyiben a nyilatkozó a csomagolószert nem, vagy nem a nyilatkozat tartalma szerinti mértékben, nem a nyilatkozat tartalma szerint használja fel, illetőleg a felhasználás tényét nem tudja igazolni, az erre eső termékdíjat, és a csomagolószer beszerzésének időpontjától számított késedelmi pótlékot köteles megfizetni.

A számlán történő termékdíj-feltüntetési kötelezettség:

A számlán:

a)      számlán történő átvállalás esetén, vagy

b)      a kötelezett és vevőinek visszaigénylésre jogosult vevő partnerei által igényelt esetben, vagy

c)      csomagolószer, illetve reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozatalakor

a vhr-ben meghatározott számla záradékkal megegyező szöveget kell feltüntetni. Nem kell a számlán záradékot feltüntetni csomagolószer kiskereskedelmi értékesítése esetén.

A záradékszövegek a következők:

a)      amennyiben a csomagolószer termékdíj-kötelezettség az eladót terheli: „a csomagolószer termékdíj összege bruttó árból ..................... Ft”,

b)      amennyiben a csomagolás részeként forgalomba hozott csomagolószer termékdíj-kötelezettség az eladót terheli: „a csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli”,

c)      amennyiben a kötelezettség nyilatkozat alapján a vevőt terheli:

-       „a csomagolószer termékdíj-kötelezettség a vevő eseti nyilatkozata alapján a vevőt terheli”,

-       „a csomagolószer termékdíj-kötelezettség a vevő …számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján a vevőt terheli”

d)     A reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozója a számlán „a reklámhordozó papír termékdíj összege a bruttó árból ..................... Ft” szövegű záradékot tünteti fel.

A termékdíj alapja, mértéke:

A termékdíj alapja a termékdíj köteles termék tömege kilogrammban kifejezve, amit kettő tizedes jegy pontossággal kell feltüntetni.

A termékdíj mértéke az alábbiak szerint alakul:

a)      általános szabályként a bevallási időszakban kibocsátott (forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált, stb.) mennyiség és a Ktdt. 2. számú mellékletében szereplő díjtételek szorzata;

b)      egyéni hulladékkezelést választóknál az egyéni hulladékkezelési teljesítmény függvényében határozható meg a Ktdt. 3. számú melléklete szerint;

c)      átalányfizetést választó csekély mennyiségű csomagolás kibocsátójánál évente 12.000 forint;

d)     átalányfizetést választó mezőgazdasági terelőnél, ha:

-       tevékenységét a tárgyévben kezdi: évente 5.000 forint,

-       tevékenységét nem a tárgyévben kezdte, és értékesítésének éves nettó árbevétele legfeljebb 10 millió forint: évente 2.000 forint,

-       tevékenységét nem a tárgyévben kezdte, és értékesítésének éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió forint: évente 7.000 forint.

A termékdíj bevallása:

Általános szabálykénta kötelezett a bevallását a KT12BEV nyomtatványcsomag felhasználásával elektronikus úton és formában, negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig bevallást nyújt be. Ez alól kivétel:

a)      A csekély mennyiségű csomagolást kibocsátóként termékdíjátalány fizetésre jogosult kötelezett, a tárgyévet követő év január hónap 20. napjáig teljesíti bevallási kötelezettségét.

b)      A termékdíjátalány fizetésére jogosult mezőgazdasági termelőt bevallási és nyilvántartási kötelezettség nem terheli, tárgyévi átalány megfizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év április 20-ig teljesíti.

A KT bejelentés/bevallás/kérelem nyomtatványok 2012. január 1-től a NAV portálról tölthetőek le: http://nav.gov.hu/magyar_oldalak/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok

A termékdíj visszaigénylése:

A termékdíjat azon termékek után lehet visszaigényelni, amelyekre vonatkozóan a termékdíj megfizetése ténylegesen és igazolható módon megtörtént. A visszaigénylés jogcímei:

a)      a termékdíjköteles termék külföldre történő igazolt kiszállítása;

b)      a termékdíjköteles termék változatlan formában, illetve változatlan formában és állapotban más termékbe beépített külföldre történő értékesítése;

c)      a nemzetközi szerződés szerint köztehermentes beszerzéssel összefüggő tevékenység;

d)     az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja megvalósításával összefüggő tevékenység;

e)      a termékdíjköteles termék gyártásához közvetlen anyagként (alapanyag) felhasznált termékdíjköteles termék felhasználása;

f)       a 27. § (3) bekezdésben meghatározott csomagolószer termékdíj-megállapítási időszakon túli külföldre történő igazolt visszaszállítása,

g)      egyéb csomagolószer esetében, annak – a továbbforgalmazás kivételével – nem csomagolás előállítására való felhasználása.

A visszaigénylés érvényesítéséhez a Ktdt-ben és a vhr-ben meghatározott alakszerűségekkel rendelkező számlára és nyilvántartásokra van szükség, melyeket a visszaigénylést tartalmazó bevalláshoz nem kell csatolni.

forrás: www.apeh.hu


kapcsolódó cikkek: környezetvédelmi termékdíj 2012